I media har en tid redan varit tal om företeelsen med enskilda bostäders storleksförminskning. Man uttrycker en viss oro över ifall man redan har gått för långt med små bostäder. Utifrån byggbranschens synvinkel följer ändå något positivt med trenden, då det ger upphov till mer arbete än vad arbetskraften räcker till. Men hur ser trenden då ut i underentreprenörens ögon? Detta har vi resonerat om med Mestarinikkarits säljchef, Petri Olkkonen.

Många förändringar påskyndar byggandet av små bostäder

Man kan säga att bostädernas minskade storlek är en följd av flera samhällsfenomen. I sin enkelhet drivs det ökade byggandet av småbostäder av lagen om utbud och efterfrågan, som också gäller i byggbranschen. ”Nog är det ju så, att det som byggs är det som beställs. Efterfrågan på småbostäder har vuxit nästan explosivt och nu svarar man på efterfrågan. Jag tror att den största orsaken till en ökad efterfrågan på småbostäder är ett försök till optimering av bostadskostnaderna,” resonerar Olkkonen.

Nikkarit - Listmontör i små bostad

Små bostäder tjänar en begränsad andel av befolkningen

Kritik som riktas mot små bostäder berör ofta faktumet att de inte kan anpassas efter olika livssituationers behov. Även Olkkonen har lagt märke till detta. ”En liten bostad passar en som bor ensam, men vid tillfälle att en livskamrat eller till exempel ett barn kommer in i bilden, så är sällan småbostäder längre lämpliga för det behov som finns. I grunden är de alltså utformade för en begränsad del av befolkningen men passar förstås utomordentligt vid vissa skeden i livet.”

”Detta är ju till viss del subjektivt, men själv erfar jag att smålägenheters byggboom i sin helhet är skadlig. Man kan diskutera ifall en bostad på mindre än 20 kvadrat längre kan kallas för bostad eller hem, eller om man snarare borde kalla det för övernattningsplats,” resonerar Olkkonen. “Att integrera kritiska funktioner i små bostäder är ofta också ganska utmanande, vilket leder till att det till exempel byggs fler sovloft. Sådana lägenheter betjänar trots allt en mycket begränsad befolkning.”

Arbete i små utrymmen kräver planering och samarbete

Då byggandet till stor del är marknadsstyrt, har byggentreprenörer en liten kontroll över vilken typ av bostäder som byggs vid olika tillfällen. Då påverkansmöjligheterna är få, skapar arbete i små utrymmen många nya utmaningar för snickarna. Olkkonen berättar att man även i Nikkarits praxis har gjort små förändringar, så att man kunnat anpassa sig efter trenderna.

”I små utrymmen kräver arbetet planering och därför läggs tonvikten på samarbetet mellan huvud- och underentreprenör. I små arbetsytor måste man även ta särskild hänsyn till arbetssäkerheten. Arbetets olika skeden skall utformas på ett sådant sätt att alla anställda har möjlighet att utföra sitt eget arbete på ett säkert sätt. Med andra ord måste vi se till att vi inte går varandra på tårna på byggarbetsplatsen”, beskriver Olkkonen.

Byggboomens effekter är mångfaldiga

Byggboomen av små bostäder påverkar olika arbetsskeden på olika sätt. För till exempel fönstermontören ger trenden en ökad fysisk påverkan i arbetet. När storleken på fönster i förhållande till golvytan jämförs så har det inneburit en betydande ökning av fönsterstorleken för småbostäder.

”Storleken på fönstren har ökat när en mindre yta, ofta bara en yttervägg, ska rymma större fönsterytor jämfört med tidigare. När storleken på fönstren ökar kräver deras förflyttnings- och monteringsarbete också mer yrkesskicklighet än tidigare. Samtidigt ökar arbetsbelastningen och till det relaterade arbetarskyddsrisker. Vi strävar efter att svara på detta framför allt med hjälp av ett noggrant planeringsarbete”, säger Olkkonen.

Nikkarit - Listmontör i små bostad

I takt med att bostäderna blir mindre, minskar även antalet innerdörrar som skall monteras. Samtidigt kräver arbetet mer planering, vilket i slutändan gör att effektiviteten i arbetet blir lidande. Detta återspeglas också i utgifterna. Vid det här laget har vi också funderat på hur dörrinstallationsarbetet skulle kunna optimeras för att passa små utrymmen. Jag tror att vi återkommer till detta i framtiden.

För listmontörerna innebär små lägenheter framförallt trånga arbetsytor, där det är nu en större utmaning än tidigare att hitta sin egen lugna arbetsmiljö. Man behöver också fokusera mer på damm hantering nu än tidigare. Detta beror på att i små bostäder finns förhållandevis fler bärande väggar, alltså betongväggar, vilket gör att listmontering i betongvägg ökar i förhållande till detta. “Vi arbetar aktivt med att utveckla våra verktyg och metoder för att göra arbetet i små utrymmen lättare. Vi har nyligen börjat installera HEPA-filter på listarbetsstationen och vi har även anpassat en del listlängder för att bättre motsvara behoven i små bostäder”, beskriver Olkkonen de förändringar som redan har gjorts.

“Samarbetet måste fungera felfritt”

Förutom att förfina detaljerna behövs även ändringar i den stora bilden. Ett noggrant planeringsarbete är utgångspunkten för ett framgångsrikt arbete. Vid sidan om planeringsarbetet blir också goda partnerskap allt viktigare. ”Även här ser vi hur viktiga relationerna mellan huvud- och underentreprenör är. Samarbetet måste fungera felfritt så att vi kan uppnå målen.”

Framtiden visar hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas. Säkert är att urbanisering och förändringar i befolkningsstrukturer kommer att fortsätta driva småbostadstrenden även under många år framöver.

Samtidigt sker dock en ökning på efterfrågan av större bostäder, vilket sannolikt är resultatet av de förändringar som pandemin medfört. ”Det ser ut som att småbostadstrenden håller i sig i huvudstadsregionen medan den i resten av landet går nedåt. Man kan kanske säga att pandemin drar folk till landet, funderar Olkkonen.

Allt som allt har trenden inneburit nya utmaningar för aktörer i branschen. ”På senaste tid har man lagt märke till att byggandet av små bostäder kräver mer av hela produktionskedjan. Samtidigt är produktionskedjorna också särskilt känsliga för störningar, vilket framhäver planeringsfasens betydelse. Personligen ser jag dock att den tydligaste förändringen är den växande betydelsen av goda relationer mellan samarbetspartners. Ett nära samarbete behövs för att nå målet som planerat”, sammanfattar Olkkonen.

» Tillbaka